Teenusleping

1. Käesoleva teenuslepingu (edaspidi kui „Leping“) tingimusi kohaldatakse AS Hansab, registrikood 10035867, asukohaga Keevise 11, Tallinn, 11415 (edaspidi kui „Pakkuja“) poolt teenuse (mh nt hoolduse-, remondi- ja/või paigaldusteenuse) osutamisel, kui poolte vahel pole sõlmitud vastava teenuse osutamise osas muud lepingut. Isikut, kellele teenust osutatakse, nimetatakse Lepingus edaspidi kui „Tellija“.

2. Pakkuja osutatava teenuse sisu on kirjeldatud Pakkuja poolt teenuse kohta väljastatud arvel või muul Pakkuja poolt Tellijale väljastatud dokumendil. Teenuse ulatus on kogu mahus määratletud Pakkuja poolt teenuse sisus kirjeldatuga.

3. Kui poolte vahel pole kokku lepitud teisiti, määrab teenuse osutamise aja, koha ja muud teenuse osutamisega seotud üksikasjad Pakkuja.

4. Teenuse osutamise eest tasutav hind on märgitud teenuse kohta väljastatud Pakkuja arvele või muule Pakkuja poolt Tellijale väljastatud dokumendile. Hind kuulub Tellija poolt tasumisele koos sellele lisatud käibemaksuga.

5. Tellija on kohustatud tasuma teenuse hinna Pakkuja väljastatud arvel märgitud arveldusarvele hiljemalt arvel märgitud maksetähtpäeval või maksetähtajal.

6. Kui Tellija ei tasu teenuse hinda õigeaegselt, on Pakkujal õigus nõuda Tellijalt viivist 0,15% (null koma viisteist protsenti) tasumisega viivitatud summast iga tasumise tähtpäeva ületava päeva eest.

7. Kui teenuse osutamine hõlmab muuhulgas Pakkuja poolt seadmete või tarvikute üleandmist või paigaldamist Tellijale, kohaldatakse seadmete ja tarvikute üleandmisele Pakkuja müügilepingu tingimusi.  

8. Pakkuja osutab Tellijale teenuse peale arve tasumist või poolte kokkuleppel enne seda.

9. Tellija on kohustatud tegema Pakkujaga teenuse tulemuslikuks osutamiseks igakülgset koostööd ja võimaldama Pakkujale teenuse osutamise tarbeks vajalikud juurdepääsud ja seadistused (mh süsteemidele ja seadmetele, mille suhtes teenust osutatakse). Distantslahenduste teostamiseks tagab Tellija Pakkujale juurdepääsu vastavale arvutisüsteemile.

10. Teenuse osutamisel juhindub Pakkuja asjakohastest suunistest ja juhistest, lisaks oma parimast teadmisest ja kogemusest.

11. Tellija on kohustatud koheselt peale teenuse osutamise lõppemist kontrollima teenuse kvaliteeti, seadmete korrasolekut ja muid teenuse osutamisega seotud asjaolusid ning teavitama Pakkujat kõigist avastatud puudustest ning muudest pretensioonidest nende täpse kirjeldusega kirjalikult hiljemalt kolme tööpäeva jooksul teenuse osutamise lõppemisest. Kui Tellija ei täida nimetatud kohustust, kaotab Tellija õiguse tugineda puudusele või muule teenuse osutamise vältel Pakkuja poolt põhjustatud asjaolule, mis oli või võis olla märgatav teenuse osutamise lõppemisel.

12. Puudustest või asjaoludest, mida Tellijal ei olnud võimalik avastada teenuse osutamise lõppedes, kohustub ta teavitama Pakkujat nende täpse kirjeldusega kirjalikult hiljemalt kolme tööpäeva jooksul alates ilmnemisest. Kui Tellija ei täida nimetatud kohustust, kaotab ta õiguse vastavale puudusele või asjaolule tugineda.

13. Pakkuja vastutus teenuse osutamisel on süüline ning piiratud otsese varalise kahjuga. Seejuures vastutab Pakkuja (maksimaalselt) kahju summa ulatuses, mis vastab kolmekordsele Tellija poolt Pakkujale teenuse osutamise eest makstud hinnale.

14. Leping kehtib kuni poolte kohustuste täieliku täitmiseni. Lepingu muudatused on kehtivad vaid juhul, kui need on allkirjastatud poolte seaduslike või volitatud esindajate poolt.

15. Lepinguga reguleerimata osas kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte. Vaidluste puhul lahendatakse need kokkuleppe mittesaavutamisel Harju Maakohtus.