Keskkonna-, sotsiaal- ja ühingujuhtimise poliitika

Keskkonnakaitse 

 • Teadvustame, et kliimamuutus kujutab endast enneolematut väljakutset ja inimtegevusel on keskkonnale erakordne mõju.
 • Parandame pidevalt oma tegevuse ressursitõhusust ja rakendame energiasäästumeetmeid.
 • Oleme pühendunud jätkusuutlike lahenduste väljatöötamisele ja arvestame igal sammul keskkonnamõjuga.
 • Pakume renditeenust, et anda rohkematele ettevõtetele juurdepääs uutele tehnoloogiatele ja aidata neil täita oma jätkusuutlikkuse eesmärke.
 • Meie toodete ja lahenduste elutsükli pikendamiseks kasutame ringmajanduse strateegiat.
 • Oleme võtnud endale kohustuse muutuda 2030. aastaks kliimaneutraalseks, juurutades rohelise kontori põhimõtteid ja elektrisõidukite kasutuselevõtu.
 • Tõstame oma töötajate teadlikkust meie tegevuse mõjust keskkonnale.
 • Järgime ISO 14001 keskkonnajuhtimissüsteemi standardit ning kõiki asjakohaseid siseriiklikke seadusi ja määrusi riikides, kus me tegutseme.
 • Tarnijatelt kaupade ja teenuste hankimisel võtame arvesse keskkonnategureid ja hindame nende tegevuse keskkonnamõju.

Sotsiaalne vastutus

 • Vastame kõigile rahvusvahelistele tööalastele ja riiklikele tööhõive-, sotsiaalkindlustus-, töötervishoiu- ja ohutusstandarditele, et pakkuda turvalist, kaasavat ja tervislikku töökeskkonda.
 • Oleme pühendunud võrdsete töövõimaluste pakkumisele ning igasuguse diskrimineerimise ja ahistamise keelamisele, sealhulgas, kuid mitte ainult, rassi, nahavärvi, usutunnistuse, rahvuse või vanuse järgi.
 • Hoiame kõrgel tasemel töötingimusi, aidates kaasa meie inimeste turvalisusele ning füüsilisele ja vaimsele tervisele, toetades töö- ja eraelu tasakaalu ning pakkudes tervisehüvesid.
 • Aitame kaasa kõigi töötajate professionaalsete oskuste ja pädevuste suurendamisele ja arendamisele.
 • Osaleme aktiivselt oma kogukonnas, toetades sporti, heategevust, haridust ning kogukonna üritusi ja algatusi.
 • Säilitame oma tarnijate, klientide ja partnerite suhtes objektiivsuse ja õigluse.
 • Seame esikohale klientide turvalisuse ja huvid, järgides vastutustundlikke turundusvõtteid, tagades toodete kvaliteedi ja läbipaistvuse ning kaitstes oma klientide andmeid ja privaatsust.
 • Mõõdame iga-astaselt oma klientide ja töötajate rahulolu.

Ettevõtte juhtimine

 • Me juurutame oma põhiväärtuseid nagu avatus, usaldusväärsus, partnerlus, loovus ja eetika kõiges, mida teeme, ja kõigiga, kellega koos töötame.
 • Tagame oma ettevõtte jätkusuutliku tegevuse läbi järjepideva riskide hindamise ja juhtimise.
 • Eelistame pikaajalisi suhteid oma klientide, tarnijate, partnerite ja töötajatega.
 • Säilitame lameda organisatsioonistruktuuri, et rõhutada isiklikku vastutust ja julgustada iga töötaja algatusvõimet.
 • Tugevdame oma igapäevast juhtimist, juurutades ESG põhimõtteid igapäevastesse tööülesannetesse, juhtimisse ja strateegia väljatöötamisse.
 • Soovitame ettevõttega seotud teabe jagamisel läbipaistvust ja töötajate kaasamist.
 • Meie Eetikakoodeks ja Käitumiskoodeks järgivad altkäemaksu- ja korruptsioonivastaseid põhimõtteid, soodustavad läbipaistvust, ausat konkurentsi, vastutustundlikku turundust ning kaitsevad autoriõigusi ja muid intellektuaalomandi vorme.