Privaatsuspoliitika

Viimati värskendatud: 15.06.2021

Hansab peab veebipoodi aadressil https://shophansab.ee ja pakub oma klientidele erinevaid tehnoloogia valdkonna terviklahendusi, et nende äritegevust tõhustada, suurendada selle turvalisust, hõlbustada nende töötajate igapäevast tegevust ja tuua nende poolt pakutav kliendikogemus uuele tasandile. 

Käesolevas dokumendis kirjeldatakse andmeid, mida Hansab oma teenuste osutamisel kogub, ning kuidas kogutud andmeid kaitstakse ja kasutatakse. 

Klient, kes külastab Veebisaiti või ostab Teenuseid kasutades veebipoest kaupa, nõustub käesolevas Poliitikas kirjeldatud andmekaitse põhimõtetega.

1    MÕISTED

1.1    „Klient“ on veebipoes oste sooritav füüsiline või juriidiline isik või füüsiline või juriidiline isik, kes on soovinud tellida Hansabilt muid Teenuseid. 
1.2    „Vastutav Töötleja“ on füüsiline või juriidiline isik, kes kas üksinda või koos teistega teeb Isikuandmete Töötlemise eesmärki ja vahendeid puudutavaid otsuseid. 
1.3    „IKÜM“ on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta Isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta. 
1.4    „Hansab“ on iga Hansabi kontserni äriühing (sh Hansab Group OÜ, Aktsiaselts Hansab, Hansab SIA, Hansab UAB, Hansab Oy, Ellore OÜ, Hansab IT Solutions OÜ). Kui mõistet „Isikuandmete Töötlemine“ kasutatakse seoses veebipoega, siis tähistab mõiste „Hansab“ Eesti seaduste kohaselt asutatud ja tegutsevat aktsiaseltsi Hansab, registrikoodiga 10035867, mille asukoht on Keevise tn 11, Tallinn 11415, Eesti.
1.5    „Isikuandmed“ on mis tahes Klienti või Esindajat puudutav informatsioon.
1.6    „Poliitika“ on käesolev privaatsuspoliitika.
1.7    „Töötlemine“ on Isikuandmete või Isikuandmete kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine. 
1.8    „Volitatud Töötleja“ on füüsiline või juriidiline isik, kes Töötleb Isikuandmeid Vastutatud Töötleja eest. 
1.9    „Esindaja“ on Kliendi töötaja või esindaja, kes kasutab Hansabi Teenuseid Kliendi nimel ja volitusel.
1.10    „Teenused“ on mis tahes Hansabi poolt pakutavad teenused, sh Veebisaidil olev veebipood. 
1.11    „Veebisait“ on Hansabi koduleht aadressil https://www.hansab.ee/ ja https://www.hansab.com/. 

2    POLIITIKA KOHALDATAVUS

Käesolevat Poliitikat kohaldatakse sellisele Isikuandmete Töötlemisele juhul, kui Vastutavaks Töötlejaks on Hansab. Mis tahes Isikuandmete Töötlemine Kliendi nimel ja Kliendilt saadud juhiste kohaselt toimub andmete töötlemise lepingu alusel.

3    ISIKUANDMED

Arvestades Teenuste laialdast valikut kogub Hansab Teenuste kaudu erinevat liiki Isikuandmeid. Hansab Töötleb järgmist liiki Isikuandmeid:

3.1    Kliendi poolt edastatud Isikuandmed. Teenuse kasutamise käigus, sh kui Klient esitab veebipoes tellimuse või pöördub klienditoe poole, küsitakse Kliendilt eri liiki Isikuandmeid. Näiteks võib Hansab küsida andmete kogumise käigus Kliendi nime, e-posti aadressi, postiaadressi, tarneaadressi, mobiilinumbrit ja krediitkaardi või muid arve esitamisega seotud andmeid, aga ka soetatud tooteid või teenuseid ja esitatud kaebusi puudutavat informatsiooni. Kui Klient on juriidiline isik, võib Klient olla kohustatud esitama oma Esindajate Isikuandmeid, nt nime, kontaktandmeid jms. 

3.2    Automaatselt kogutavad Isikuandmed. Hansab võib koguda mõningaid Kliendi/Esindaja andmeid automaatselt Teenuste või Veebisaidi kasutamise käigus. Üldiselt hõlmab selline teave andmeid seadme kohta, mida Veebisaidi külastamiseks või Teenuste kasutamiseks kasutatakse (nt seadme mudel, nimetus või muu tunnus ja IP-aadress), Kliendi/Esindaja eelistusi Veebisaidil või andmeid selle kohta, kuidas Klient/Esindaja Veebisaidiga suhtleb.

4    ISIKUANDMETE ALLIKAD

Enamiku Töödeldavatest Kliendi Isikuandmetest kogub Hansab otse Kliendilt. Esindajaid puudutavaid Isikuandmeid võib koguda kas otse Esindajalt või Kliendilt, keda Esindaja esindab. 
Muudest allikatest, mitte andmesubjektilt endalt kogutud informatsiooni kombineeritakse otse andmesubjektilt kogutud andmetega ning neid käsitletakse Isikuandmetena vastavalt käesolevale Poliitikale.

5    TÖÖTLEMISE EESMÄRGID

Hansabi poolt kogutud Isikuandmeid Töödeldakse seadusega kehtestatud või käesolevas Poliitikas kirjeldatud eesmärkidel, muu hulgas järgmistel eesmärkidel: 

5.1    Lepingulisel eesmärgil – Hansab peab Töötlema Kliendi/Esindaja Isikuandmeid, et sõlmida Kliendiga leping, tarnida Kliendile tellitud kaupu ja/või osutada Teenuseid, töödelda makset ja teha pakkumist, et teha remondi- ja hooldustöid ning käsitleda Kliendi kaebusi.

5.2    Analüütilisel eesmärgil – Hansab peab Töötlema Kliendi Isikuandmeid Teenuse ja Veebisaidi haldamiseks, analüüsimiseks ja täiustamiseks.

5.3    Turunduslikul eesmärgil – Hansab peab Töötlema Kliendi Isikuandmeid, et saata Kliendile asjakohast turunduslikku teavet Hansabi teenuste kohta, kui Klient on andnud selgesõnalise nõusoleku oma Isikuandmete kasutamiseks sellel eesmärgil.

5.4    Isikustamise eesmärgil – Hansab peab Töötlema Kliendi Isikuandmeid Kliendile pakutavate Teenuste ja sisu isikupärastamiseks.

5.5    Kommunikatsiooni eesmärgil – et võtta ühendust Kliendiga halduseesmärkidel, nt klienditoe pakkumiseks, et käsitleda Teenusega seotud tehnilisi või õiguslikke küsimusi või jagada Teenust puudutavaid uuendusi või informatsiooni.

5.6    Võlgnevuste käitlemise eesmärgil – kui Klient keeldub Teenuse eest tasumast või viivitab maksega võib Hansab Töödelda Isikuandmeid võlanõuete käitlemise eesmärgil (sh edastada Isikuandmeid inkassoteenuse pakkujale).
Kliendil ja/või Esindajal ei ole seadusest tulenevat kohustust esitada Hansabile eespool kirjeldatud Isikuandmeid. Teatud siin mainitud Isikuandmete kogumine võib olla vajalik Kliendile Teenuste osutamiseks. Isikuandmete esitamata jätmisel võivad olla negatiivsed tagajärjed, näiteks pole Hansabil võimalik Teenust osutada.

6    AUTOMATISEERITUD OTSUSTE TEGEMINE

Hansab ei Töötle Kliendi/Esindaja Isikuandmeid automatiseeritud otsuste tegemiseks ega profileerimiseks.

7    TÖÖTLEMISE ÕIGUSLIKUD ALUSED

Hansab Töötleb Kliendi Isikuandmeid järgmistel õiguslikel alustel: 

7.1    Töötlemine on vajalik lepingu sõlmimiseks või täitmiseks (IKÜM Artikkel 6, lg 1 p b).

7.2    Töötlemine on vajalik Hansabi juriidiliste kohustuste täitmiseks (IKÜM Artikkel 6, lg 1 p c). 

7.3    Töötlemine on vajalik Hansabi õigustatud huvides (IKÜM Artikkel 6, lg 1 p f). Hansab Töötleb Isikuandmeid Analüütilisel eesmärgil, Isikustamise eesmärgil ja Võlgnevuste käitlemise eesmärgil oma õigustatud huvides.
7.4    Klient on andnud nõusoleku oma Isikuandmete Töötlemiseks (IKÜM Artikkel 6, lg 1 p a). Hansab Töötleb Isikuandmeid Turunduslikul eesmärgil Kliendi nõusolekul.

8    ISIKUANDMETE EDASTAMINE

Hansab võib edastada Isikuandmeid kolmandatele isikutele, nt: 

8.1    õigusasutustele ja reguleerivatele asutustele, kellele Hansab on seaduse kohaselt kohustatud Kliendi Isikuandmeid avaldama;
8.2    serveri majutajatele, kes majutavad Hansabi servereid;
8.3    sideteenuste pakkujatele, kes vahendavad e-kirju, telefonikõnesid, SMS-sõnumeid ja muud Hansabi ja Kliendi/Esindaja vahelist suhtlust;
8.4    klienditoe- ja kliendihaldusteenuste pakkujatele;
8.5    turundusteenuste pakkujale; 
8.6    Hansabi sidusettevõtjatele, st äriühingutele kes omab Hansabi üle otsest või kaudset kontrolli; äriühingutele, mida Hansab otseselt või kaudselt kontrollib; või äriühingutele, mis on otseselt või kaudselt kontrollitav Hansabi lõpliku emaettevõtja poolt. Kontrolli all mõistetakse olukorda, kus isik omab äriühingus enam kui viiekümneprotsendilist hääleõigust või omab muul alusel õigust suunata äriühingu finants- või tegevuspõhimõtteid või määrata äriühingu juhtkonda;
8.7    inkassoteenuste pakkujatele;
8.8    kullerteenuste pakkujale;
8.9    garantiiremondi teenuste pakkujatele;
8.10    muudele Hansabi Teenuste pakkumisega seotud kolmandatele isikutele (raamatupidajad, audiitorid, juristid, IT-süsteemide ja tugiteenuste pakkujad ja teised sisseostetavate teenuste pakkujad).

Hansab on astunud samme selleks, et need andmete vastuvõtjad kaitseksid Isikuandmete konfidentsiaalsust ja turvalisust ning tagaksid, et Isikuandmeid Töödeldakse üksnes Teenuste osutamiseks ja kooskõlas kohaldatavate seadustega.
Sellised kolmandad isikud võivad asuda väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda („EMP“) asuvates riikides, mis on kehtestanud teistsugused isikuandmete kaitse regulatsioonid ning mille osas Euroopa Komisjon ei ole võtnud vastu kaitse piisavuse otsust. Nendes riikides ei pruugi Isikuandmete turvalisus (sh kaitse väärkasutuse, omavolilise juurdepääsu, avalikustamise, muutmise või hävimise eest) olla piisava andmekaitse taseme puudumise tõttu tagatud samal tasemel nagu Euroopa Liidus.
Kui kogutud Isikuandmeid edastatakse väljapoole EMP-d, kohustub Hansab tagama asjakohaste turvameetmete rakendamise. 

9    TURVALISUS

Hansab rakendab vajalikke õiguslikke, korralduslikke ja tehnilisi meetmeid Isikuandmete kaitsmiseks kooskõlas kohaldatavate andmete kaitset ja turvalisust reguleerivate õigusaktidega. Isikuandmete kaitsmiseks tahtmatu või lubamatu Töötlemise, avalikustamise või hävitamise eest rakendatakse turvameetmeid. 
Isikuandmete edastamisel kolmandatele isikutele rakendab Hansab järgmisi turvameetmeid:

9.1    Hansab tagab, et vastav kolmas isik kohustub rakendama asjakohaseid tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, mis tagavad Isikuandmete Töötlemise kooskõlas käesoleva Poliitika ja kohaldatava õigusega;
9.2    Hansab tagab, et (a) kolmas isik on asutatud jurisdiktsioonis, mida Euroopa Komisjon tunnustab jurisdiktsioonidena, kus on tagatud isikuandmete kaitse piisav tase või (b) Isikuandmete Töötlemisele kohaldatakse muid IKÜM-s sätestatud asjakohaseid turvameetmeid.  

10    ISIKUANDMETE TERVIKLIKKUS JA SÄILITAMINE

Hansab säilitab Isikuandmeid kohaldavate õigusaktidega nõutava või lubatud perioodi vältel, ent mitte kauem, kui see on vajalik selle eesmärgi saavutamiseks, milleks Isikuandmeid koguti.
Hansab rakendab mõistlikke meetmeid tagamaks, et meie poolt Töödeldud Isikuandmed oleksid nende kavandatavaks kasutamiseks usaldusväärsed, täpsed ja terviklikud, et täita siin kirjeldatud eesmärke.

11    ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEGA SEOTUD ÕIGUSED

Kliendil/Esindajal on tema Isikuandmete Töötlemisega seoses järgmised õigused:

11.1    Taotleda teavet – Hansab on avalikustanud kogu Isikuandmete Töötlemist puudutava teabe käesolevas Poliitikas. Poliitika kehtiv versiooni on igal ajal Hansabi veebisaidil kättesaadav. 
11.2    Õigus nõuda juurdepääsu – Kliendil/Esindajal on õigus taotleda Hansabilt ärakirja kõigist oma Isikuandmetest, mida Hansab Töötleb.
11.3    Õigus taotleda andmete parandamist – Kliendil/Esindajal on õigus taotleda Hansabilt oma Isikuandmete parandamist, kui andmed on ebaõiged või puudulikud.
11.4    Õigus taotleda andmete kustutamist – Kliendil/Esindajal on õigus taotleda Hansabilt oma Isikuandmete kustutamist, välja arvatud juhul, kui Hansab on kohustatud jätkama Isikuandmete Töötlemist seaduse või Kliendi ja Hansabi vahel sõlmitud lepingu kohaselt või kui Hansabil on Isikuandmete Töötlemiseks muud seaduslikud alused. 
11.5    Õigus taotleda Töötlemise piiramist – Kliendil/Esindajal on õigus taotleda Hansabilt oma Isikuandmete Töötlemise piiramist, kui andmed on ebaõiged või pole täielikud või kui tema Isikuandmeid Töödeldakse ebaseaduslikult.
11.6    Andmete ülekantavuse õigus – Kliendil/Esindajal on õigus taotleda Hansabilt oma selliste Isikuandmete üleandmist Kliendile/Esindajale või, kui see on tehniliselt teostatav, kolmandale isikule, mille Klient/Esindaja on Hansabile esitanud ja mida Hansab Töötleb kas nõusoleku või Kliendi ja Hansabi vahel sõlmitud lepingu alusel.
11.7    Vastuväidete esitamise õigus – Kliendil/Esindajal on õigus esitada Hansabile vastuväiteid seoses tema Isikuandmete Töötlemisega, kui tal on alust arvata, et Hansabil puudub Isikuandmete Töötlemiseks seaduslik alus. 
11.8    Õigus võtta tagasi Isikuandmete Töötlemiseks antud nõusolek – Kliendil on õigus võtta igal ajal tagasi nõusolek oma Isikuandmete Töötlemiseks. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne selle tagasivõtmist toimunud Töötlemise seaduslikkust.
11.9    Õigus esitada kaebusi – Kliendil/Esindajal on õigus esitada kaebusi oma Isikuandmete Töötlemise kohta.
Mainitud õiguste kasutamiseks peab Klient/Esindaja esitama Hansabile kirjaliku taotluse (Hansabi kontaktandmed on toodud punktis 13). Hansabil on õigus keelduda taotluse rahuldamisest esitades keeldumise põhjuse.
IKÜM artikli 12 lõike 3 kohaselt on Hansab kohustatud vastama taotlusele 1 kuu jooksul. Ent Hansab annab endast parima, et vastata kõigile taotlustele 1 nädala jooksul.

12    ÕIGUS KÄESOLEVA POLIITIKA MUUTMISEKS

Hansabil on õigus käesolevat Poliitikat igal ajal ühepoolselt muuta. Poliitika muutmise korral teavitab Hansab Klienti/Esindajat tingimustest käesoleva veebilehe kaudu. 

13    KONTAKTANDMED

Kui Kliendil/Esindajal on küsimusi käesoleva Poliitika või Isikuandmete Töötlemise kohta, on nad teretulnud edastama Hansabile taotluse, päringu või kaebuse e-postiga aadressile: hansab@hansab.ee.
Kui Kliendil/Esindajal on oma Isikuandmete Töötlemisega seoses kaebusi, võib Klient/Esindaja esitada kaebuse asjaomasele andmekaitseasutusele.