Müügileping

1. Käesoleva müügilepingu (edaspidi kui „Leping“) tingimusi kohaldatakse AS Hansab, registrikood 10035867, asukohaga Keevise 11, Tallinn, 11415 (edaspidi kui „ Müüja“) poolt kauba müümisel, kui poolte vahel pole sõlmitud vastava kauba müügi osas muud müügilepingut. Isikut, kes ostab Müüjalt kauba, nimetatakse Lepingus edaspidi kui „Ostja“.

2. Kauba ostuhind on märgitud kauba müümisel väljastatud Müüja arvele või muule Müüja poolt Ostjale väljastatud dokumendile. Kauba ostuhind kuulub Ostja poolt tasumisele koos ostuhinnale lisatud käibemaksuga.

3. Ostja on kohustatud tasuma ostuhinna Müüja poolt kauba müümisel väljastatud arvel märgitud arveldusarvele hiljemalt arvel märgitud maksetähtpäeval või maksetähtajal.

4. Kui Ostja ei tasu kauba ostuhinda õigeaegselt, on Müüjal õigus nõuda Ostjalt viivist 0,15 % (null koma viisteist protsenti) tasumisega viivitatud summast iga tasumise tähtpäeva ületava päeva eest.

5. Müüja annab kauba valduse Ostjale üle peale arve tasumist või poolte kokkuleppel enne seda.

6. Kauba omandiõigus läheb Müüjalt Ostjale üle alates hetkest, mil selle ostuhind on täies ulatuses laekunud Müüja arveldusarvele.

7. Kauba juhusliku hävimise, halvenemise ja kadumise risk läheb Müüjalt Ostjale üle kauba valduse üleandmisega. Kui vastavalt kokkuleppele on Müüja kohustatud toimetama (mh vedama) kauba Ostjale, läheb nimetatud risk Ostjale üle alates kauba maha laadimisest kokkulepitud kohas.

8. Ostja on kohustatud kauba selle kättesaamisel koheselt üle vaatama ja teavitama Müüjat kõigist avastatud puudustest nende täpse kirjeldusega kirjalikult hiljemalt kolme tööpäeva kestel alates kauba kättesaamisest. Kui Ostja ei täida nimetatud kohustust, kaotab ta õiguse tugineda kauba puudustele, mis olid või võisid olla märgatavad kauba kättesaamisel Ostja poolt.

9. Puudustest, mida Ostjal ei olnud võimalik avastada kauba kättesaamisel, kohustub ta teavitama Müüjat nende täpse kirjeldusega kirjalikult hiljemalt kolme tööpäeva kestel alates ilmnemisest. Kui Ostja ei täida nimetatud kohustust, kaotab Ostja õiguse puudustele tugineda. 

10. Kaubale kohaldatakse Müüja või tootja garantiid juhul kui Müüja on väljastanud kauba müümisel Ostjale kaubale kohaldatavad garantii tingimused. Garantii kehtib üksnes garantii tingimustel.

11. Leping kehtib kuni poolte kohustuste täieliku täitmiseni. Lepingu muudatused on kehtivad vaid juhul, kui need on allkirjastatud poolte seaduslike või volitatud esindajate poolt.

12. Lepinguga reguleerimata osas kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte. Vaidluste puhul lahendatakse need kokkuleppe mittesaavutamisel Harju Maakohtus.